“You’re fabulous!’

“No, YOU’RE fabulous!”

17045563791_4fa1216f52_b